กรุปไฮเซนเบิร์กที่วางนัยทั่วไปและมอดูลที่มีวงเล็บแบบลี