กระบวนการผลิตสารพอลิเมอร์ของไบโอฟิล์มเพื่อตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดจากอนุภาคซิลเวอร์นาโน