กรรมการบริหารหลักสูตรเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้